Prabhakar Jog Offical Website

Press Articles


Violin la Gayla Lavnare Prabhakar Jog

Prabhakar Jog Yanchya Violin Vadanane Shrote Mantramugdha

Prabhakar Joganche Ganare Violin

Swaradhin Ahe Jagati

Geet Ramayana Punhapratyayacha Anand

Shabdanna Jivant Karnara Swaradhin Sangeetkar

Shikshan Gheun Deshache Nav Ujjwal kara

Sangeet Digdarshanas Vel Dila Nahi

Amchya Pidhitil Kalakaranna Prabhakar Jog Deepsthambhapramane

Strings That Sing